එතුමා සාතන්ගේ නියෝජිතයෙකු යන අදහස පළ කරන ලිපි ලේඛන ශ්‍රී ලංකාව තුළ හුවමාරු කරන යැදුම් කණ්ඩායම් තිබේ. ඔවුන්ගේ මතවාදවලට ලංකාවේ නිල කතෝලික සභාවද කිසිදු පිළිතුරක් මෙතෙක් දී නැත.

2013 මාර්තු 13 වනදා පාප් ධුරයට පත් පළමුවන ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් සිය ධුරයේ වසර පහක් සම්පූර්ණ කිරීම එක්තරා ප්‍රාතිහාර්යයකි. එතුමාගේ රැඩිකල් තීරණ නිසා එතුමාට පිටතින් සිටිනවාට වඩා වැඩි සතුරන් ප්‍රමාණයක් සභාව තුළ සිටින බව පැහැදිලි වූයේද ගෙවුණු වසර පහ තුළයි.

එතුමා සාතන්ගේ නියෝජිතයෙකු යන අදහස පළ කරන ලිපි ලේඛන ශ්‍රී ලංකාව තුළ හුවමාරු කරන යැදුම් කණ්ඩායම් තිබේ. ඔවුන්ගේ මතවාදවලට ලංකාවේ නිල කතෝලික සභාවද කිසිදු පිළිතුරක් මෙතෙක් දී නැත.

එහෙත් ඒ සියල්ල සිදු වෙද්දීත් එතුමා තම මෙහෙවර නිමා වී නැති බව දකිමින් ක්‍රියා කරයි. එම ක්‍රියාකාරිත්වයන් බොහෝ දෑ සභාවට අභියෝගයකි. ලෝකයට ආලෝකයකි.
ජනප්‍රියත්වයේ කඩතුරාවේ මං මුළා නොවී සැබෑ දහම තුළ තව තවත් නිවැරදි දේ කරන්නට එතුමාට ධෛර්යය පැතීමට වැිමිඑදා්හික ද එකතු වෙයි.

    6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887 jesustoday ශ්‍රී ලංකා

jesustodaysl 2 වන වසර 2 වන සතිය 2018 මාර්තු 18

 

Comments powered by CComment