හෙළා දුටු අන්‍ය ජාතිකයින්ට ඉහලින් සිටි උදාරකම් නිසා අනුන් පහත් කොට සලකන යුදෙව්වන්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.

 

 • සැබෑ ප්‍රේමයට ඉහළින් පවතින දැඩි නීතියේ අධිපතිභාවය උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක. 
 • නොදැනුවත් ගිහියාට ඉහළින් සිටි උගත් නීතිඥායාගේ (විනයධරයාගේ) අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක. 
 • යටහත් පහත් සූංගම් අය කරන්නා ට ඉහලින් සිටින කෙෙරාටික පරිසියාගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • සරල අැදහිලිවන්තයාට ඉහළින් සිටින කපටි පුජකයින්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • පරදාර කර්මයෙහි යෙදුනු ස්ත්‍රීයට ඉහළින් සිටින වරදකාර චෝදනා කරුවන්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • පිටත සිටි වන්දනාකරුවන්ට ඉහළින් සිටි දේව මාළිගාව අැතුළේ සිටි වෙළඳුන්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • හිඟන ලාසරස්ට ඉහලින් සිටින අනර්ඝ ලෙස කුස පුරවාගත් ධනපතියාගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • දුක්ඛිත දුගින්ට ඉහලින් සිටින ධනවත් සුරා කන්නන්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • හෙළා දුටු අන්‍ය ජාතිකයින්ට ඉහලින් සිටි උදාරකම් නිසා අනුන් පහත් කොට සලකන යුදෙව්වන්ගේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • ප්‍රාණවත් කරන අාත්මයට ඉහළින් සිටින විනාශ කරන වචනයේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • අාත්මයේ සැබෑ අාගමට ඉහලි්න සිටින මිඨ්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • අවංකත්වය හරහාට සිටින බාහිර අැදහලිලේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • දුර්වලතාවයන්ට ඉහළන් සිටින අසාධාරණ බලයෙ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.
 • ප්‍රේමයට ඉහළින් සිටින වෙෙරයේ අධිපතිභාවයට උන්වහන්සේ විරුද්ධ වු සේක.

තිස්ස බාලසූරිය නි.ම.නි පියතුමා

jesustodaysl 2 වන වසර 25 වන සතිය 2018 අගෝස්තු 26

 

Comments powered by CComment