ලෝක ළමා දිනය තුළ ළමයා ගැන හැඟීමක්, දැනීමක් ඇති සියළු දෙනාගේ අවධානය යොමුවන්නේ ලෝක ළමා දිවිය ගැනයි.

‘හොඳම දේ ළමයින්ට’ දීමට තවමත් ලෝකය අපොහොසත් වී ඇති බව ලෝක ළමා දිවිය දෙස විමසුම් නෙතින් බැලු විට පෙනී යයි