මීගමු පුංචි රෝමයේ කතෝලික ජනයා තුළ පැවැති ශක්තිය වූයේ ධීවර ප්‍රජාවගේ එකමුතු බවයි. කොළඹ පදවියේ ශක්තියේ පදනම වන්නේද එකි ධීවර ජන පදනමයි. එම ධිවර ජන ජීවිතය බෙදා වෙන් කිරීම හා ඔවුන්ගේ භූමිහ හා බැදුනු ජීවිත රටාව දිය කර හැරිම නිසැක වශයෙන්ම කතෝලික සභාවේ පරිහානියකි.

රටක ජනතාවගේ විනය හා ශික්ෂණය මැනිය හැකි එක් මිනුමක් වන්නේ ඒ රටේ රිය අනතුරුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැයි කියන ආගමික නැඹුරුව මෙරට ජනයාට එවැනි ශික්ෂනයක් ලබා දී නැති බවට පෙන්වන දර්ශකයක් ලෙස රිය අනතුරු සැලකිය හැකිය.
පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලයට අදාල සංඛ්‍යා දත්ත අපට මේ බව ඉතා හොඳින් පෙන්නුම් කරයි.