මේ සියළු අනුශාසනා පත්‍ර තුළ ඇතලතින් දිවයන සිහින් දිය දහරක් වන්නේ සංතෘෂ්ටියේ දේව ධර්මයයි. ප්‍රීතිය, සතුට හා ආනන්දයයි.

පූජකයෙකුගේ සැබෑ යුග කාර්ය හා උතුරු දකුණු සැබැ සංවාදයක අවැසිතාව මතු කළ  එම සැමරුමේ අවස්ථා කීපයකි.

මේ මගින් කිතුනුවන්ගේ සිහිනය වන දේව රාජ්‍යය දිනෙන් දින මහ පොළවේ යථාර්ථයෙන් අෑත් කරනු ලැබේ. "ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා" යනුවෙන් යදින කිතුනුවන් මේ විෂම අාර්ථික ක්‍රමයට තම බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

අසන්නාට අැසෙන ප්‍රමාණයට පමණක් ධර්ම දේශනා කළ යුතු බව බුද්ධ දේශනාවේද සඳහන් වන අතර ජේසු තුමන් පවසා අැත්තේද දෙවිඳුන්ට රහසින් කියන යැදුම අැසෙන බවයි. අාගමික උත්සව වලදි පවා අාගමික ස්ථානයට රැස්ව සිටින පිරිසට පමණක් අැසෙන සේ එ් ශබ්ද විකාශන භාවිතා කිරීම නියම අාගමික, ධාර්මික ප්‍රතිපදාව බව අප පිළිගත යුතුය.

'' අපි අපගේ පියාණන්ට ‘ඩැඩි’ කියා ඇමතීමට තරම් සමීප හා නිහතමානි වෙමු. තමන්ගේ පියාට ඔබ වහන්සේ ලෙස ඇමතීම මගින් පියා හා දරුවන් අතර දුරස්ථීර බවක් ඇති වේ.''