"දරුවෙකුගේ මුවින් හොඳ පියෙකු යැයි කියවෙන්නේ නම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම හොඳ මිනිසෙකු විය යුතුයි. ඔව්, මෙම ප්‍රශ්නය විමසන්න හැකි පුතෙකු හැදු පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පුද්ගලෙක් විය යුතුය."

මෙහිදි කොරියානාු අර්ධ ද්වීපය තුළ න්‍යෂ්ටික හරනයක සම්මුතියක් අැති කර ගෙන අැත. එසේම උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික කලාපය වසා දැමීමට උතුරු කොරියාව එකගතාව පළකර අැත.

වසර විසි හයකට පසු ඉරණතීව් දේවස්ථානය පසුගිය 23 වැනි දින ජනතාවගෙන් පිරි ඉතිරි ගිය පසු මේ ළතෝනීය අැසිණි. එක් මුවෙකින් නොවේ. සිය ගණනකගේ මුවින් බොහෝ වේලාවක් එ් හඬ නැගුණි.

මේ සියළු අනුශාසනා පත්‍ර තුළ ඇතලතින් දිවයන සිහින් දිය දහරක් වන්නේ සංතෘෂ්ටියේ දේව ධර්මයයි. ප්‍රීතිය, සතුට හා ආනන්දයයි.