ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණේ තරුණ කැරැලි දෙක එනම් 1971 හා 1988-1989 පිටුපසම පැවැති එක් ප්‍රධාන සාධකයක් වුයේ උගත් තරුණ තරුණියන් අතර පැවැති විරැකියාව බව අපි දනිමු.

උගත් තරුණ විරැකියාව යනු කාල බෝම්බයකි. එය පුපුරා යාමට සැලැස්වීම යනු දැවැන්ත සමාජ විනාශයකට පාර කැපීමකි.

2016 ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳ ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දේපාර්තුමේන්තුවේ වාර්තාව විසින් පෙන්වා දෙන ප්‍රධාන කරුණක් වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ උගත් තරුණ තරුණි විරැකියා ගිනි කන්ද සක්‍රිය වෙමින් පවතින බවයි.

විරැකියා අනුපාතය
10 ශ්‍රේණි දක්වා උගත් අයගේ                            3.3% කි.
සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා උගත් අයගේ                      5.8% කි.
උසස් පෙළ ඊට වැඩි අධ්‍යාපනය ලත් අයගේ            8.3% කි.

මේ සංඛ්‍යා දත්ත පිටුපස ඇති යථාර්ධය හඳුනාගන්නටත් එය වෙනස් කිරීමටත් වහාම රජය හා මෙරට ප්‍රතිප්තති සම්පාදකයින් ක්‍රියාකළ යුතුය. මේ රටේ තරුණ ලේ කඳ තවත් වටයකින් ගලා යාමට තිත තැබිය හැක්කේ එවිටය.

උසස් අධ්‍යාපන ආයතන නඩත්තු කරන කිතුනු සභාවන් රැකියා අවස්ථා ඇති කිරිම සඳහා රජයන් පෙළඹවීමේ දිවැසිවර වගකීමක්ද ඇති බව සිත තබා ගෙන කටයුතු කළ යුතුය.

jesustoday 37 සතිය 2017 නොවැම්බර් 12

 

Comments powered by CComment