එක්සත් ජාතින්ගේ ආහාර කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ අමතා පසුගියදා කථා කළ ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් කුසිගිනි ගැටළුවේ මූලයට විසඳුම් දීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේය. 

එහිදි එතුමා සෘජුව ගැටළුවේ මූලය හුවා දක්වමින් පවසා සිටියේ ලාභය මුල්කරගත් ආර්ථිකය වෙනුවට පේ්්‍රමය මුල් කරගත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගි යුතු බවයි.
සමහරුන් මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම ලෙස සරල ලෙසින් ආහාර ලබාගන්නා පිරිස වැඩි කිරිම ගැන වහසි බස් දොඩන බවත් ආහාර හිඟයට නිසි විසඳුම් දීමෙන් මෙපිට මේ ප්‍රශ්නය විසඳිය නොහැකි බව එතුමා සෘජුව ප්‍රකාශ කළේය.
සාගින්නේ මිය යාම වර්ධනය වන පසුබිමක යුද්ධය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය මගින් ජනතාව පීඩාවට පත් කිරිම වහාම නවතා දැමිය යුතු යැයි ද එතුමා පැවසුවේය.
කතා සාප්පු පැවැත්වීමෙන් කුසගින්න ලෝකයෙන් තුරන් කළ නොහැකිය. ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිවෙලක් අවැසි අතර ලාභය මුල්කරගත් මානසිකතාවය වහා වෙනස් කරගත යුතුය යන අභියෝගය එතුමා ඉදිරිපත් කළේ සැබෑ දිවැසිවර මෙහෙවර පසක් කරමිනි.


jesustoday 35 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 29

 

Comments powered by CComment