ළමා අපයෝජන පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණි සංඛ්‍යාව අාසන්න වශයෙන් දිනකට 26 කි. මසකට 800 කි. මේ අපේ රටේ ළමා පරපුරට රටේ වැඩිහිටියන් උදාකර දී අැති තත්වයයි.

2018 වර්ෂයේ ජනවාරි පළමු දා සිට නොවැම්බර් 27 දක්වා කාලය තුළ ළමා අාරක්ෂණ අධිකාරිය ළමා අපයෝජනය පිළිබඳ පැමිණිලි 8746 ක් ලැබී අැත. එම පැමිණිලි වලින් 2198 ක් කායික හිංසන වන අතර 511 ලිංගික හිංසන වේ. දූෂණය පිළිබඳ පැමිණිලි ගණන 273 කි.

ළමා දිවිය මුහුණ පෑ තිබෙන සෝචනීය තත්වය මීට වඩා බරපතළ වන්නේ පැමිණිලි කිරීමට ඉදිරිපත් වන සංඛ්‍යාව අදාල අපයෝජනවලින් පහෙන් එකකවත් මට්ටමක නොපවතින නිසාය.

ළමා අපයෝජන පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණි සංඛ්‍යාව අාසන්න වශයෙන් දිනකට 26 කි. මසකට 800 කි. මේ අපේ රටේ ළමා පරපුරට රටේ වැඩිහිටියන් උදාකර දී අැති තත්වයයි. "බාලයන්ට මා වෙතට එන්න ඉඩ දෙන්න. ඔවුන් නොවලක්වන්න" යැයි පැවැසු ජේසු තුමන් අදහම මිනිසුන් මේ තත්වය ඉදිරියේ කුමක් කරන්නේද ? 

Jesustodaysl 2 වන වසර 39 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 09

Comments powered by CComment