ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් වඩ වඩාත් කාන්තාවන් පෙරමුණට පැමිණිය යුතු බවට දරන මතය ඉස්මතු කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගත් බව නිරික්ෂණය කළ හැකිය. එතුමාගේ මෙම යොමුව ලෝකවාසි කතෝලික නායකත්වයේ අවධානයට ලක් විය යුතුය.

වතිකානුව තුළ ක්‍රියාත්මක වන රැට්සිංගර් සොලොස්වන බෙනඩික් පදනම වාර්ෂිකව පිරිනමන රැට්සිංගර් තිළිණය මෙවර වාස්තු විද්‍යාඥ්යෙකුට හා දේවධර්මාචාරිනියකට හිමි වී අැත.

මෙහිදි විද්‍යාත්මක ක්ෂෙත්‍රයෙන් දේවධාර්මික පර්යේෂණයන්ට දායක වීම වෙනුවෙන් මහාචාරිණි මරියානි ස්කූල්සර් වෙත තිළිණයක් හිමිවීම ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් අගය කර අැත.

කාන්තා දේවධර්මාචාරිනියක වෙත මෙම ත්‍යාගය පිරිනැමීම ලෝකයේ වනිතාවන් වෙත කතෝලික සභාව දක්වන සැලකිල්ල ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් බව එතුමෝ සඳහන් කරති.

කාන්තාවන් දේව ධර්මය ඉගැන්වීම මෙන්ම පර්යේෂණ සඳහා යොමුවීමද ඉතා වැදගත් හා ඵලදායි මෙහෙවරක් බව වැඩි දුරටත් එතුමා අවධාරණය කර තිබුණි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් වඩ වඩාත් කාන්තාවන් පෙරමුණට පැමිණිය යුතු බවට දරන මතය ඉස්මතු කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගත් බව නිරික්ෂණය කළ හැකිය. එතුමාගේ මෙම යොමුව ලෝකවාසි කතෝලික නායකත්වයේ අවධානයට ලක් විය යුතුය.

Jesustodaysl 2 වන වසර 38 වන සතිය 2018 දෙසැම්බර් 02

 

Comments powered by CComment