කිසිදු සදාචාරයක් නැති මන්ත්‍රීවරයෙක් ලක්ෂ 500 කට පැත්ත මාරු කර ආයිත් පැත්ත මාරු කරන එක ගැන කරුණු සොයන්න දරන ප්‍රයත්නයෙන් අංශු මාත්‍රයක් මේ වැළලුනු මිනිසුන් ගැන සොයන්න. යොදවන්නේ කවුරුන්ද ? 

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැගිල්ලේ පැවැති ස්ථානයෙන් හමුවූ සමූහ මිනිවළේ කැණිම් කටයුතු නොවැම්බර් 14 දා තාවකාලිකව අත් හිටවු බව කැණිම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ මෙහෙයවන සමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසු බව වාර්තා විය.

පාර්ලිමේනතුව විසුරුවා හැරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම දැවැන්ත ප්‍රවෘත්තියක් වන නමුත් මේ අත්හිටුවීම ඇතැම් ජනමාධ්‍ය වලට ප්‍රවෘත්තියක් නොවීය.

කැණිම් තාවකාලිකව නැවැත් වීමට හේතුව එහි කටයුතු කරන නිලධාරින්ගේ වෙනත් රාජකාරි කටයුතු බවයි සඳහන් වන්නේ එය තේරුම්ගත හැකි තත්වයක්.

තේරුම්ගත හැකි වූවත් පිළිගත නොහැකි තත්වය වන්නේ මේ සමූහ මිනිවළ ගැන දකුණේ සමාජය දක්වන තද නිහඬතාවයයි. සූරියකන්දේ සමූහ මිනිවළ දකුණේ දේශපාලනය වෙනස් කිරීමට තරම් ප්‍රබල වූවත් දකුණට මන්නාරම ගැන වගේ වගක් නැත.

දින 105 ක් පුරා සිදු වූ කැණිම් වලින් දැනට අනාවරණය වී ඇති තොරතුරු මෙසේය.

 මිනිස් සිරුරු ඇට සැකිලි 235 ක් හමු වී තිබේ.
 සම්පූර්ණ සිරුරේ කොටස් 229 කට අදාළ අස්ථි දැනට මන්නාරමේ අධිකරණයේ විශේෂ කුටියක තැන්පත් කර තිබේ.
 ළමුන්ගේ යැයි සැක කරන සිරුරු කොටස් 18 ක් තිබේ.

කිසිදු සදාචාරයක් නැති මන්ත්‍රීවරයෙක් ලක්ෂ 500 කට පැත්ත මාරු කර ආයිත් පැත්ත මාරු කරන එක ගැන කරුණු සොයන්න දරන ප්‍රයත්නයෙන් අංශු මාත්‍රයක් මේ    වැළලුනු මිනිසුන් ගැන සොයන්න. යොදවන්නේ කවුරුන්ද ? 

"නොවැම්බරයේ මළවුන් සමරන කිතුනුවන් මේ මළවුන් ගැන නඟන හඬක් තිබේද ?"

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment