පෝට් සිටියට විරුද්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක සෑහෙන දුරට හදලා ඉවරයි. වැඩි දෙනෙක් එහෙම කියනවා, එහෙම හිතනවා. ඒත් වැඩි දෙනෙක් දන්නවා එමගින් සිදු වන විනාශය. වැරැද්ද දැක දැක එය වැලැක්විය නොහැකිය සිතා නිහඬ වීම කිතුනුකමද ?

විනාශය ගැන දිගින් දිගටම හඬ නැගීම කිතුනු යුතුකමක් නොවේද ? පෝට් සිටි විරෝධි අත්සන් ව්‍යාපාරය දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පරිසරය හිතැති ඔබටත් ඊට දායක විය හැකි.