බාලයන්ට මා වෙතට එන්න ඉඩදෙන්නැයි අප සමිදුන් පැවසු බව දරුවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා සම්න්ත්‍රණ වලදි නිතර පවසන අපට මේ රටේ දරුවන් පිළබඳ ගැඹුරු හැගීමක් ඇති බව නොපෙනේ.

 

බාලයන්ට මා වෙතට එන්න ඉඩදෙන්නැයි අප සමිදුන් පැවසු බව දරුවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා සම්න්ත්‍රණ වලදි නිතර පවසන අපට මේ රටේ දරුවන් පිළබඳ ගැඹුරු හැගීමක් ඇති බව නොපෙනේ.

කිතුනු සංවාද සභා මණ්ඩප තුළ ද කිතුනු ජන මාධ්‍ය තුළද පීඩිත දරුවන්ගේ සැබෑ ජීවිත වෙත යොමු වන අවධානයක් නැති තරම්ය. ඒ තත්වය වහා වෙනස් කර ගත යුතුය.

අප පුංචි සන්ධියේ මාත්දම යැයි හැඳින්වු තත්වයට කියන්නේ රක්නහීනතාවය කියාය. ගමේ භාෂාවෙන් නම් "ඇගේ ලේ නෑ." ලංකාවේ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන අලුත්ම වාර්තා පෙන්වා දෙන තත්වය මෙසේය.

වයස මාස 6-11 දරුවන්ගේ 58% රක්තහීනතාවය.
■ වයස මාස 12-23 දරුවන්ගේ 38% රක්තහීනතාවය.
■ වයස අවුරුදු 5 අඩු දරුවන්ගේ

29%    ක් අඩු බර දරුවන්
14%    කට බර අනුව උස නෑ.
29%    කට වයසට අනුව බර නෑ.
7%     ක් අධික බර දරුවන්.

ළමා දුත සේවාවන් මේ තත්වය ගැන සැලකිල්ලට ගත යුතු නැතිද? ළමා රැළි, ළමා දින, ළමා උළෙලවල් සේම ළමා ජීවිත වල යථාර්ථය වෙත යොමු වු ක්‍රියාකාරීත්වයන් වල නිරත විමද ළමයා පිළිබඳ දුත සේවාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 27 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 09

Comments powered by CComment