පොත්, පෑන්, ක්‍රීඩා උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු තිබිය යුතු ළමා දෑත්වල  කරගැට මතුවීම ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වී අැති අපරාධයක් බව යුනෙස්කෝව ඉදිරිපත් කර අැති සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පෙනී යනවා.

ජූනි 12 වෙනිදා ළමා ශ්‍රමය පිටු දැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය. පොත්, පෑන්, ක්‍රීඩා උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු තිබිය යුතු ළමා දෑත්වල  කරගැට මතුවීම ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වී අැති අපරාධයක් බව යුනෙස්කෝව ඉදිරිපත් කර අැති සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පෙනී යනවා.

අැත්තටම මේ සංඛ්‍යා දත්ත නොවේ. ඔබේ අපේ දරුවන් දෙවියන්ගේ දරුවන්. 

මේ බලන්න

  • ලෝකයේ සිටින දරුවන්ගෙන් මිලිය 246 (246 000 000) ශ්‍රමිකයින් ලෙස වැඩ කරනවා.
  • අප්‍රිකානු කලාපයේ 721 000 000 ක්
  • අාසියා කලාපයේ 621 00 000 ක්.
  • අැමරිකාවේ 107 00 000 ක් 
  • යුරෝපයේ 55‍ 00 000 ක්.

ළමා ශ්‍රමය සඳහා ළමුන් පැහැර ගෙන යාමේ මිනිස් ජාවාරම් 1000 000 ක් පමණ වර්ෂයකට සිදුවන බවත්, ගණිකා වෘත්තීය හා කාමුක ක්‍රියා සඳහා වර්ෂයකට 1800 000 ක් පමණ ගොඳුරු වන බවත් යුනෙස්කෝව පෙන්වා දෙනවා.

මේ අපරාධයකට වගකිව යුතු වන්නේ අසාධාරණ සමාජ අාර්ථික ක්‍රමය බව ප්‍රකාශ නොකිරීම මේ සංඛ්‍යා දත්ත වාර්තාවල අැති ලොකුම අඩුවයි.

මේ බාලයන්ගෙන් ඒකෙකු හෝ නොමඟ යවනු ලබන කෙනෙක් අැත්ද? ඔහුගේ ගෙලෙහි අැඹරුහම් ගලක් ඒල්ලා මහ මුහුදේ හෙලීම යහපතකැයි කිවු ජේසු ධර්මය අනුව මෙය දරුනු අපරාධයක් බව තේරුම් ගත යුතුය.

jesustodaysl 2 වන වසර 15 වන සතිය 2018 ජූනි 17

Comments powered by CComment