පහුගිය සතියේ අපේ පාසලට අලූත් ළමයි පිළිගන්න උත්සවේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ පළමු ශ්‍රේණියට නංගිලා මල්ලිලාව ඇතුලත් කිරීම. අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ල ලොකු උත්සවයක් තිබුණා.

දෙක ශ්‍රේණියේ නංගිලා මල්ලිලා අලූත් නංගිලා මල්ලිලාව පිළිගත්තා. ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේ අපේ ඉස්කෝලේ වත්තේ සෙල්ලම් ගෙදරක් හදලා තිබුණා. අලූත් නංගිලා මල්ලිලා ටික දෙනා බැගින් ඇවිල්ල ඒ සෙල්ලම් ගෙදර වැඩ කලා.

ගිය සතියේ අපේ ගෙදරට ගේන පත්තරේ තිබුනු ලිපියක් දැක්කම මට ඒ සෙල්ලං ගේ මතක් වුනා. ඇත්තටම අපේ ඉස්කෝලේ සෙල්ලං ගෙදරටත් වඩා පුංචි මඩුවක දඹුල්ලේ තිත්තවැල්ගොල්ල ඉස්කෝලේ 1 ශ්‍රේණීයේ පවත්වන්නේ, 

ඒ ළමයින්ගේ අම්මා තාත්තලාත් ඒ අයගේ ඩෙස් පුටු පාට කරලා තිබුණා. ඒ මඩුවේ බැලූම් බෝලත් එල්ලලා තිබුනා.

අපේ අම්මා හැමදාම කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා කොහොම හරි හොඳම ඉස්කෝලෙට තමන්ගේ දරුවන්ට දානව කියලා. ඒ අම්මලා තාත්තලත් තමන්ගේ දරුවන්ව දාන්න ඇත්තේ ඒ අයට පුළුවන් හොඳම ඉස්කෝලේට වෙන්න ඕනි.

ඒ ඉස්කෝලේ පළමු ශ්‍රේණිය මේ වගේ මඩුවක් වුනේ ඇයි කියලා මම ඇහැව්වම අපේ අම්මා කිව්වේ දුප්පත් ඉස්කෝලේ තාම ලංකාවේ තියෙනවා කියලා. මේ පිංතූරේ දැක්කම ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මොකක්ද ? පුළුවන්නම් ලියලා එවන්න This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්යුද් ලිපිනය.

Comments powered by CComment