පදවියක සිදුවන අපචාර සම්බන්ධයෙන් එහි රදගුරුතුමා වගකීම භාරගත යුතු බව ඇතුළු නව නීති කීපයක් පාප්තුමන් විසින් ළමුන් පිළිබඳ ශුද්ධාසන කොමිසමට එක් කරන ලදැයි ද වතිකානුව පවසයි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් නිරතුරුවම රදගුරුවරුන්ගේ වගකීම පිළිබඳ දැඩි අවධාරණයක් සිදු කරනු ලබයි. රදගුරුවරය හුදු තනතුරක් නොව සැබෑ වගකීමක් හා වගවීමක් සහිත එfඬ්රික කාර්යයක් බව එතුමා අවධාරණය කළේ වරක් දෙවරක් නොවේ.

ළමයින් හා අනතුරට ලක් විය හැකි වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ ශුද්ධාසන කොමිසමේ සාමාජිකත්වය ස්ථිර කිරීම හා එහි නිල කාලය තව දුරටත් දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ එතුමාගේ තීරණය වතිකානුව නිවේදනය කරයි.

පදවියක සිදුවන අපචාර සම්බන්ධයෙන් එහි රදගුරුතුමා වගකීම භාරගත යුතු බව ඇතුළු නව නීති කීපයක් පාප්තුමන් විසින් ළමුන් පිළිබඳ ශුද්ධාසන කොමිසමට එක් කරන ලදැයි ද වතිකානුව පවසයි.

විශේෂයෙන් පදවි තුළ සිදුවන ළමා අපචාරවලින් දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම එතුමාගේ මූලික අරමුණක් වී තිබේ.

jesustodaysl 2 වන වසර 2 වන සතිය 2018 මාර්තු 18

 

Comments powered by CComment