ආසියාවේ ආශ්චර්ය සොයා යන ගමන තුළ ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ මාන්දම් දිවයින බවට පත්වීම ම ආශ්චර්යයේ සැබෑ තත්වය විදහා දක්වයි.

ඉස්සර ගමේ ගොඬේ මව්වරු මන්ද පෝෂණයට කිව්වේ ‘මාන්දම’ කියාය. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ නවතම තොරතුරු අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මන්ද පෝෂණනය බරපතල තත්වයකි.

 

රටක දරුවන් මේ සා ප්‍රමාණයක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා නම් එරට ක්‍රියාත්මක වන ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය පවිටු එකක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවේ.

ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින පියාණනියි යදින මෙරට කිතුනුවෝ නැවත සිතිය යුත්තේ කුමක්ද ?

ජනගහනයෙන් 22% කට ළමුන්ගෙන් 36% කට දිනපතා භෝජනය නිසි පරිදි නොලැබෙන බවය.

 jesustoday 31 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 01

Comments powered by CComment