සුරාව පිළිබඳ ”මතින් තොර රටක්” ගැන පාලකයින් කතා කළත් සූදුවෙන් තොර රටක් ගැන උනන්දුවක් නැත්තේ ඇයි ? රේස්බයි ඇතුළු බොහෝ සුදු මගින් ජන ජීවිතයට ඇති කරන බලපෑම ගැන අවධානය යොමු කරමින් පුරවැසියන් පිරිසක් රටේ නායකත්වයෙන් කළ ඉල්ලීමකි මේ.

සියලුම දේශපාලන පක්ෂ වෙත කාරුණිකව කෙරෙය ආයාචනයයි.

සූදුව නිසා අසරණ දිළිඳු ජනතාවගේ දිවි නැගුම විනාශ කෙරෙනවා. මේ පාපය නවතා දැමීමට ඔබලා මැදිහත්ව තීරණයක් ගත යුතුව ඇත. එය මානව යුක්තිය ඉටු කිරිමකි.
මේ පුංචි ඡන්දය හරහා තම බල ප්‍රදේශවල ඉන්නා ඔබ ගන්නා තීන්දුව දෙස බලා අපගේ ඡන්දය තීරණය කරන්නට අපි සිතා සිටිමු. ගම් නියම්ගම් වල මත්පැන්, මත්කුඩු, හා රේස් බයි සූදුව නිසා රහසින් විඳවන අම්මාවරුන් දූවා දරුවන් හැටියට ඡන්දයේදි තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුව ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. රටේම ජනතාවට ද මැදිහත් වන්නට ආයාචනා කර සිටිමු.

මේ වගට මෙම පාප ත්‍රිත්වය නිසා අසරණ වු අම්මාවරුන් දූවා දරුවන්.

“අයහපතින් මිදෙමු.. මුදවමු..”

දහම් සංඝය CO 15


jesustoday 46 සතිය 2018 ජනවාරි 14

 

Comments powered by CComment