 මැතිවරණයේ වියදම රු. කෝටි 400
   රු. 400 00 00 000.
 රටේ ජනග්‍රහනය (ආසන්න ලෙස) කෝටි 2 යි.
 මැතිවරණ වියදම ජනගහනය මෙන්
   200 ගුණයක්
 පක්ෂයක් මුළු රටටම ඉදිරිපත් කළ යුතු අපේක්ෂිකයින් ගණන 9379
 පක්ෂයක් ඒ සඳහා තැබිය යුතු අප මුදල

 

   රුලියල් ලක්ෂ 140
  රුපියල් 140 00 000

 පැරනි ක්‍රමයට පත්වන මුළු නියෝජිතයින්   4486
 නව ක්‍රමයට පත්වන මුළු නියෝජිතයන්      8356
 නියෝජිතයින් වැඩි වු ගණන                 3870
 වැඩීමේ ප්‍රතිශත                              86%

 වසර 2 ක් පලාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරු නැතිව රාජ්‍ය සේවකයින් හා පලාත් ලෙස සේවකයින් හරහා පාලනය විය.
ඉන් මහජනයාට අවැඩක් වුනාද ?

 නැත. නැත. නැත.

වංචා අඩුවිය
දුෂණ අඩුවිය
නාස්තිය අඩුවිය
මුදල් ඉතිරි විය
සේවා ද සැපයිනි.

ඉතිං රු. 400 00 000 000 වියදම් කරමින් ඡන්දය පවත්වා ඒ වගේ තව විසි තිස් ගුණයක් වියදම් කර මන්ත්‍රී නඩත්තු කිරීමක් අවශ්‍යද ? වෙනත් ක්‍රමයක් සොයමුද ? දෙවියන්ගේ නාමයෙන් සිතා බලමු.

මන්ත්‍රීකම ස්වේච්ඡා සේවයක් කරමු. රජයේ කොන්ත්‍රාත් ගැනීමට, ව්‍යාපාර කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති ඉඩ අහුරමු. වරප්‍රසාද අඩු කරමු. ඒ සඳහා හඬක් නඟමු.


Jesustoday 43 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 24

 

Comments powered by CComment