ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශ විනිමය ඉපයුම් මාර්ගයක් වන්නේ විදේශ රැකියාවන්ය. විදෙස් රැකියා සඳහා ගොස් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මරණ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන අතර ඒ ගැන සමාජ අවධානයක් යොමු නොවන තරම්ය.

2017 මුළු මාස 9 තුළ විදේස්ගත ශ්‍රමිකයින්ගේ මරණ පිළිබඳ පහත සංඛ්‍යා දත්ත අපට පෙන්වා දෙන්නේ කුමක්ද ?

■ මාස 9 ට සිදු වු මරණ සංඛ්‍යාව               334
■ මාස 9 ට සිදු වු පිරිමි මරණ සංඛ්‍යාව         229
■ මාස 9 ට සිදු වු ගැහැණු මරණ සංඛ්‍යාව      105
■ අනතුරු නිසා සිදු වු මරණය සංඛ්‍යාව         52
■ සියදිවි නසා ගැනිම් සංඛ්‍යාව                   22
■ ඝාතනයට ලක්වීමේ සංඛ්‍යාව                    9

විශේෂයෙන් අපගේ අවධානය යොමු විය යුත්තේ විදේස් ගත ශ්‍රමිකයින්ගේ සිය දිවි නසා ගැනිම් හා අනතුරු නිසා සිදුවන මරණ පිළිබඳවය.

විදේස්ගත වන ශ්‍රමිකයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය කෙරෙහි රටක් ලෙස අපගේ අවධානය යොමු විය යුතුය. විදේශයේ සිටියදි ඔවුන්ගේ මානසික ගැටළු සඳහා යොමු විය හැකි සේවාවක් ස්ථාපිත විය යුතු අතර ඒ සඳහා ඔවුන් ආකර්ශනය කර ගත යුතුය.

අනතුරු නිසා සිදුවන මරණ වළක්වා ගැනීමට විදෙස් ගත වන ශ්‍රමිකයින්ට ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලබාදෙන දැනුම වර්ධනය කළ යුතුය.

මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා තව තවත් රජයේ මැදිහත්වීම සිදු විය යුතුය. මිය ගිය අයගේ මෘත දේශය ගෙන්වා ගැනීමට වියදම් කිරීමට වඩා අපගේ අවධානය යොමු විය යුත්තේ වළක්වා ගත හැකි මරණ වළක්වා ගැනීම කෙරෙහිය.


jesustoday 41 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 10

 

Comments powered by CComment