ලෝක ළමා දිවිය


October 8, 2017 5:39 am

ලෝක ළමා දිවිය


ලෝක ළමා දිනය තුළ ළමයා ගැන හැඟීමක්, දැනීමක් ඇති සියළු දෙනාගේ අවධානය යොමුවන්නේ ලෝක ළමා දිවිය ගැනයි.
‘හොඳම දේ ළමයින්ට’ දීමට තවමත් ලෝකය අපොහොසත් වී ඇති බව ලෝක ළමා දිවිය දෙස විමසුම් නෙතින් බැලූ විට පෙනී යයි.

2015 ය තුළ දි මිය ගිය අවුරදු 5 ට අඩු ළමයින් සංඛ්‍යාව 519000000 ක් පමණ වේ.
ලෝක ළමා දිවිය මෙවැනි වු තත්වයක පවතිද්දී ලෝක ළමා දිනය සමරමින් ලෝකය කරන්නේ මොනවාද? කිතුනු දරුවන් ලෙස ඔබට මෙවැනි දරුවන් ගැන යම් හැඟීමක් තිබේනවාද ? ඔවුන් සමඟ යම් සබඳකමක් ගොඩනගන්නට දෙවිදුන් ඔබව කැඳවන්නේ නැතිද ?
ඔබට ලැබි තිබෙන දේට
දෙවිදුන්ට තුති දෙන ඔබ
කන්න බොන්න නැති
අඟහිකම් ඇති
ඉගෙන ගන්න නැති
පාසල් යන් නැති
දරුවන් ගැන සිතුවාද ?
ඔවුන් උදෙසා යමක් කළාද ?
jesustodaysl 32 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 08

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696