පේදුරුගේ නත්තල


December 24, 2017 7:27 am

පේදුරුගේ නත්තල


පේදුරුගේ පිදුරු පැල මගේ හදෙහි මැවෙන සඳ
නෙත් කෙවිනි රිදුවමින් කඳුළු කැටි බිම හෙළයි
ඓතිහාසික වූවත් නොවුවත් කවි පුවත
පේදුරුගේ පිදුරු පැල කිතු හිමිගේ ගවලෙනයි
ගොනා බැඳි කරත්තය ඔහුට රන් මසුරන්ය
පිදුරු පැල කටෝරය නමුත් සුව යහනක්ය
දිවියේ අඩකට එහා ලැබුණේ උණු කඳුළැලිය
බුලත් විට ඔහු දිවියේ රස සපිරි රසවුලය
අතමිටේ කාසි නැති වුණත් සිත ගරු සරුයි
පිදුරු පැල තුළ වුවද මන බැඳුණේ සෙනෙහසයි
ලොව උසස් සොඳුරු පෙම දකින නෙත් සුවබරයි
පේදුරුගේ හද පතුල කිතු හිමිගේ ගවලෙනයි
කිසිම හැඩරුවක් නැති සුමුදු මල් පියන් හැම
පොළොව මත පතිත වී අකාලයේ පරව යයි
වේදනා මුසු සුළගේ හිරු බසින අවරගිර
පේදුරුගේ දිවි සුවඳ සරන ‘නත්තල’ අදයි
”වහලූන්ට මිදීමද, අන්ධයන්ට පෙනීමද ලැබෙන බව දන්වන්ටත් පීඩිත වූවත් මුදන්ටත් ස්වාමින් වහන්සෙගේ ප‍්‍රසාදය ලත් වසර ප‍්‍රකාශ කරන්ටත් මා එවා වදාළ සේක” (ශු. ලූක් 4:18..)
සිරිමල් ජයලත් ද සිල්වා පියනම
jesustodaysl  43 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 24

© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696